ul. Puszkina 2 32-800 Brzesko

+48 609 475 819

biuro@damiansynowiec.pl

banner

REKLAMACJA I ZWROT ZAKUPIONEGO TOWARU – GWARANCJA I RĘKOJMIA JAKO NASZE PODSTAWOWE PRAWA

REKLAMACJA I ZWROT ZAKUPIONEGO TOWARU – GWARANCJA I RĘKOJMIA JAKO NASZE PODSTAWOWE PRAWA. Dla wielu z nas zakupy to czynność wykonywana regularnie w życiu codziennym. Zwykle jednak nie zastanawiamy się nad tym, jakie skutki prawne takie czynności wywołują. Tymczasem warto się z nimi zapoznać, by mieć świadomość przysługujących nam praw w razie ewentualnego sporu ze sprzedawcą.

Należy pamiętać, że dokonując zakupu w sklepach stacjonarnych, czy za pośrednictwem internetu, zawieramy umowę ze sprzedającym, bez względu na to, czy umowa ta rzeczywiście istnieje na piśmie. Jeśli zakupu dokonuje się na użytek własny, niezwiązany z działalnością gospodarczą to wówczas stajemy się konsumentem, w związku z czym nabywamy określone prawa, takie jak na przykład reklamacja oraz zwrot towaru.

REKLAMACJA

Jeśli zakupiona rzecz posiada wadę, mamy prawo do jej reklamacji z tytułu gwarancji. Warunkiem skorzystania z gwarancji jest posiadanie dokumentu gwarancyjnego wydanego przez sprzedawcę. W przypadku braku dokumentów gwarancyjnych pozostaje możliwość skorzystania z rękojmi.

Warunki Gwarancji są zwykle określone przez sprzedającego na wydanym dokumencie, jednak w przypadku braku określonego terminu jej obowiązywania przyjmuje się, iż udzielona została na okres 2 lat. Gwarancja i jej warunki ustalane są dowolnie przez sprzedającego, przez co może on swobodnie określać zakres jej składania do wybranych wad towaru czy określonych części. Naprawa lub wymiana towaru objętego gwarancją powinna nastąpić w czasie wskazanym w oświadczeniu gwarancyjnym, jeżeli nie jest określony to powinno nastąpić niezwłocznie, nie później niż 14 dni od udostępnienia wadliwej rzeczy do naprawy.

Z kolei w przypadku RĘKOJMI ZA WADY – przysługuje ona, gdy towar ma wadę fizyczną (bądź prawną): nie ma właściwości, które powinien posiadać lub o których zapewniał sprzedawca; nie nadaje się do celu o którym zapewniano; towar jest w stanie niezupełnym lub gdy jest własnością osoby trzeciej. W tym wypadku reklamację składa się w ciągu roku od zauważenia wady. Co istotne, jeżeli stwierdzono wadę fizyczną przed upływem roku, to przyjmuje się, iż istniała już w chwili wydania rzeczy. Natomiast gdy wadę stwierdzi się między 12-24 miesiącem od wydania rzeczy to udowodnienie istnienia wady będzie spoczywało na kupującym (jeśli sprzedawca zataił wadę to można skorzystać z rękojmi bez względu na to jaki czas upłynął od stwierdzenia wady). Odpowiedzialność sprzedawcy trwa dwa lata od wydania towaru. W zgłoszeniu niezgodności towaru z umową należy dokładnie opisać wadę oraz według wyboru wskazać czego się domagamy w ramach reklamacji: naprawienia wady, wymiany towaru na nowy, obniżenia ceny czy odstąpienia od umowy ze wzajemnym zwrotem świadczeń w przypadku istotnej wady. Sprzedawca ma 14 dni na ustosunkowanie się do reklamacji. Brak odpowiedzi oznacza jej uznanie.

ZWROT TOWARU

Zakupy w tradycyjnym sklepie wiążą się z możliwością zwrotu jedynie w przypadku, gdy sprzedawca wyraża na to zgodę. Dlatego przed zakupem warto upewnić się czy dany sklep przewiduje możliwość zwrotu i w jakim terminie. Sprzedawcy zwykle dopuszczają taką sytuację, określając jednak warunki zwrotu (przykładowo brak śladów używania, wskazanie kategorii przedmiotów, które można zwrócić czy konieczność przedstawienia dowodu zakupu). Odnośnie terminów zwrotu istnieje dowolność jego określania przez sprzedawców, zwykle jest to 7-14 dni, w niektórych przypadkach nawet 28 dni, są i tacy, którzy przewidują jedynie zamianę towaru na inny.

Inaczej jest w przypadku zakupów przez internet, są to tzw. umowy zawarte na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa. Wówczas można odstąpić od umowy w każdym przypadku bez podawania żadnej przyczyny w ciągu 14 dni kalendarzowych od otrzymania towaru – określa się to prawem do namysłu, umożliwiającym zapoznanie się z towarem i rozważenie racjonalności zakupu. W razie skorzystania z tej możliwości umowę poczytuje się za niezawartą. Należy wówczas złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy (ustnie, pocztą elektroniczną, osobiście u sprzedawcy). Na sprzedawcy ciąży obowiązek poinformowania kupującego o tym prawie. Jeżeli go nie dopełni to termin na odstąpienie od umowy ulega wydłużeniu do okresu aż 12 miesięcy. Towar należy odesłać w ciągu 14 dni od odstąpienia od umowy na swój koszt, chyba, że sprzedawca zgodził się go ponieść lub przed zawarciem umowy nie poinformował o konieczności ponoszenia takich kosztów. Sprzedawca ponadto jest zobowiązany do zwrotu wszystkich kosztów, łącznie związanych z dostarczeniem towaru, nie później niż 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

W razie jakichkolwiek problemów lub wątpliwości w kwestii reklamacji lub zwrotu towaru zachęcam do kontaktu z adwokatem, celem obrony swych podstawowych praw konsumenckich.