+48 609 475 819

banner

PIERWSZY KROK DO ROZPOCZĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Rozpoczęcie działalności gospodarczej kojarzy się często z koniecznością załatwienia wielu formalności. W praktyce, założenie własnej firmy nie jest skomplikowanym procesem. Należy jednak wiedzieć jakie kroki podjąć, gdzie się udać i jakie wypełnić dokumenty. Początkujący przedsiębiorca powinien również mieć świadomość zagrożeń, które mogą na niego czekać w związku z rejestrowaniem firmy.

Działalność gospodarczą prowadzić można w różnych formach prawnych, poczynając od jednoosobowej działalności gospodarczej przez spółki cywilne i osobowe aż do spółek kapitałowych. W niniejszym artykule skupimy się wyłącznie na jednoosobowej działalności gospodarczej, ponieważ jest to najpowszechniejsza forma prowadzenia działalności w Polsce. Pierwszym krokiem do jej rozpoczęcia jest złożenie wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – CEIDG-1.

Sposoby złożenia wniosku CEIDG-1

Polskie przepisy przewidują kilka sposobów wypełnienia i złożenia wniosku o wpis do CEIDG. Pierwszym jest uzupełnienie formularza elektronicznego i przesłanie wniosku za pośrednictwem strony internetowej CEIDG. Kolejną możliwością jest wypełnienie formularza w formie papierowej i dostarczenie go osobiście do Urzędu Miasta lub Gminy. Wniosek można także wysłać listem poleconym na adres Urzędu Miasta lub Gminy, jednakże w takim wypadku podpis pod wnioskiem musi zostać notarialnie poświadczony.

Dane potrzebne do uzupełnienia wniosku

Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej składa się na formularzu. Oprócz podstawowych informacji, takich jak nazwa firmy czy adres, należy uzupełnić także m.in. dane dotyczące formy opodatkowania, planowanej liczby zatrudnionych pracowników czy wybranych kodach Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). O formach opodatkowania działalności gospodarczej szerzej można przeczytać w jednym z poprzednich artykułów na blogu.

We wniosku należy także podać datę rozpoczęcia działalności gospodarczej. Trzeba pamiętać, żedziałalność gospodarczą można rozpocząć najwcześniej w dniu złożenia wniosku CEIDG-1.Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby działalność rozpocząć później i jako dzień jej rozpoczęcia określić datę przyszłą.

Wszystko w jednym formularzu

Co bardzo istotne, wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej stanowi jednocześnie zgłoszenie do naczelnika urzędu skarbowego, Głównego Urzędu Statystycznego, a także Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Takie rozwiązanie znacznie skraca proces zakładania firmy i pozwala na zredukowanie wizyt w pozostałych instytucjach do niezbędnego minimum.

Uwaga na oszustów!

Osoby rejestrujące działalność gospodarczą w łatwy sposób mogą stać się ofiarami wyłudzenia. Powszechne jest bowiem wysyłanie przez nieznane podmioty listów do nowych przedsiębiorców z informacją o konieczności uiszczenia opłaty za wpis do rejestru. W kontekście występowania takich zdarzeń, należy przypomnieć, że wpis do CEIDG jest całkowicie bezpłatny.W przypadku więc otrzymania listu lub wiadomości e-mail informujących o konieczności zapłaty określonej sumy pieniężnej za umieszczenie firmy w jakimkolwiek rejestrze lub ewidencji, nie należy dokonywać żadnej płatności.

Złożenie wniosku CEIDG-1 jest pierwszym i najważniejszym etapem formalnym związanym z rozpoczęciem jednoosobowej działalności gospodarczej. Kolejne kroki są z nim ściśle powiązane i w dużej mierze polegają na dopełnieniu obowiązków zadeklarowanych podczas wypełniania wniosku. Nie ulega wątpliwości, że ustawodawca zdecydowanie ułatwił procedurę rejestracji firmy. Rozbudowanie formularza o dane pozwalające na zgłoszenie rozpoczęcia działalności gospodarczej do kilku instytucji, a także umożliwienie sprawnego wypełnienia i złożenia wniosku zarówno w sposób tradycyjny jak i przez internet, powinny zachęcać do rozpoczynania i rejestracji działalności gospodarczej.