+48 609 475 819

banner

ZUS – DRUGI KROK DO ROZPOCZĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z koniecznością zgłoszenia do ubezpieczeń i odprowadzenia składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Obecnie w polskim prawie istnieją regulacje, mające na celu zachęcenie do zakładania działalności gospodarczej, które znacznie ułatwiają nie tylko sam proces zgłoszenia do ubezpieczeń, ale mogą dać także korzyści ekonomiczne dla początkujących przedsiębiorców.

Po złożeniu wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o którym więcej można przeczytać w poprzednim artykule, kolejnym krokiem pozwalającym na rozpoczęcie działalności gospodarczej jest dokonanie zgłoszenia do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Zgłoszenie do ZUS a formularz CEIDG-1

Wypełnienie i złożenie formularza CEIDG-1 w znaczny sposób przyspiesza także proces zgłoszenia do ubezpieczeń realizowanych przez ZUS. Już we wniosku do CEIDG należy wskazać datę powstania obowiązku opłacania składek ZUS. Jest to data rzeczywistego rozpoczęcia działalności gospodarczej, co oznacza, że może być datą późniejszą niż dzień złożenia wniosku do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Przedsiębiorca w podwójnej roli

Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą jest zarówno płatnikiem składek ZUS jak i ubezpieczonym. Aby zarejestrować się jako płatnik wystarczy wypełnienie wniosku o wpis do CEIDG, dlatego nie potrzeba wypełniania żadnych dodatkowych formularzy ZUS. Zgłoszenia do ubezpieczeń można natomiast dokonać poprzez dołączenie odpowiednich dokumentów do formularza CEIDG-1, jak również składając te dokumenty w formie papierowej (gdy zgłoszonych do ubezpieczenia jest maksymalnie 5 osób) lub elektronicznej (niezależnie od liczby zgłoszonych do ubezpieczenia) do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Jakie ubezpieczenia są konieczne?

Przedsiębiorca, dla którego jedynym tytułem ubezpieczeń będzie zakładana właśnie działalność gospodarcza musi obowiązkowo zgłosić się do ubezpieczeń: rentowego, emerytalnego, wypadkowego (ubezpieczenia społeczne) i zdrowotnego. Ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne. W wypadku zgłaszania wszystkich powyższych ubezpieczeń należy złożyć formularz ZUS ZUA. Dodatkowo, jeżeli do ubezpieczenia zdrowotnego przedsiębiorca chce zgłosić także członka rodziny, powinien wypełnić formularz ZUS ZCNA. Jeżeli przedsiębiorca posiada też inne tytuły (np. praca na etacie), wówczas zgłasza się tylko do wybranych przez siebie ubezpieczeń.

Przywileje dla początkujących przedsiębiorców

Rozpoczynając działalność gospodarczą istnieje możliwość skorzystania z programów skierowanych dla początkujących przedsiębiorców. Obecnie jednym z nich jest „Ulga na start”, która umożliwia zwolnienie z płacenia składek na ubezpieczenia obowiązkowe, z wyjątkiem zdrowotnego. Należy wówczas złożyć formularz ZUS ZZA. Kolejną możliwością jest płacenie obniżonych składek przez kolejne 24 miesiące. Chcąc korzystać z tej ulgi należy złożyć formularz ZUS ZUA.

Terminy opłacania składek

Dokumenty zgłoszeniowe należy złożyć w ciągu 7 dni od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej. Same składki należy opłacać do dziesiątego dnia następnego miesiąca, jeżeli przedsiębiorca opłaca je wyłącznie za siebie. Jeżeli zaś przedsiębiorca np. zatrudnia pracowników, musi opłacić składki do piętnastego dnia następnego miesiąca. Przedsiębiorcy, którzy zatrudniają pracowników lub opłacają składki wyższe niż minimalne muszą pamiętać także, aby w tych samych terminach złożyć deklarację ZUS DRA. Dochowanie terminów jest bardzo istotne. W przypadku ubezpieczeń obowiązkowych ich przekroczenie skutkuje naliczeniem odsetek za zwłokę, a kilkukrotne zwlekanie z zapłatą składek może skończyć się ukaraniem grzywną. Z kolei nieopłacenie w terminie składek, które są dobrowolne (np. na ubezpieczenie chorobowe) skutkuje przerwaniem okresu podlegania pod to ubezpieczenie.

Jak widać, zgłoszenie do ubezpieczeń w ZUS nie jest czynnością ani zbyt czasochłonną ani skomplikowaną. Łatwo również zauważyć, że ten kolejny krok, prowadzący do założenia jednoosobowej działalności gospodarczej jest mocno powiązany z poprzednim, dotyczącym złożenia formularza CEIDG-1. Warto podkreślić, że z racji poszukiwania przez ustawodawcę nowych rozwiązań zachęcających do podjęcia działalności gospodarczej, a także z powodu rozwoju technologii i coraz większej informatyzacji instytucji państwowych, przepisy dotyczące ubezpieczeń społecznych, szczególnie te adresowane do nowych przedsiębiorców zmieniają się bardzo dynamicznie. W związku z tym, należy na bieżąco sprawdzać czy postanowienia dotyczące ubezpieczeń nie uległy zmianie.