+48 609 475 819

5 000 zł POŻYCZKI DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW W RAMACH TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ – JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK ?

Pożyczka dla mikroprzedsiębiorców

W ostatnich tygodniach w związku z ogłoszeniem stanu epidemii w Polsce pojawiło się wiele nowych regulacji mających na celu przeciwdziałanie i zwalczanie skutków COVID-19 w gospodarce, zwane powszechnie „tarczą antykryzysową”. Jednym z programów pomocy przewidzianych dla przedsiębiorców jest możliwość ubiegania się o udzielenie pożyczki w maksymalnej wysokości 5000 zł w celu pokrycia bieżących kosztów prowadzonej działalności. Warto więc zapoznać się z warunkami do jej uzyskania.

Na oficjalnych stronach Powiatowych Urzędów Pracy znaleźć można instrukcję wypełniania wniosku, jednak często pojawiają się problemy, o których przedsiębiorca nie jest informowany bezpośrednio w instrukcji. Poniżej wyjaśnione zostały więc kwestie, które mogą nie być oczywiste dla osoby wypełniającej wniosek.

Jakie są warunki skorzystania z pożyczki?

Pożyczka jest dedykowana dla mikroprzedsiębiorców w tym samozatrudnionych na pokrycie kosztów związanych z prowadzoną działalnością. Maksymalna wysokość pożyczki to 5000 zł przyznawane jednorazowo. Pożyczka może zostać umorzona pod warunkiem, że przedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez 3 miesiące licząc od dnia otrzymania pożyczki oraz złoży wniosek o umorzenie pożyczki w terminie 14 dni od dnia spełnienia tego warunku. Warto podkreślić, że przedsiębiorców zatrudniających pracowników obowiązują te same warunki umorzenia co samozatrudnionych. Zatrudniający nie mają więc obowiązku utrzymania miejsc pracy w powyższym okresie, jak początkowo zakładano.

Kto jest mikroprzedsiębiorcą?

Zgodnie z definicją zawartą art. 7 ust. 1 pkt 1 Prawa przedsiębiorców mikroprzedsiębiorcą jest przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto nieprzekraczający równowartości 2 milionów euro lub sumy aktywów jego bilansu nie przekroczyły tej wartości. Należy pamiętać, że oba powyższe warunki muszą być spełnione łącznie.

Jak złożyć wniosek?

Złożenie wniosku jest możliwe zarówno w formie tradycyjnej jak i elektronicznej. Decydując się na formę tradycyjną, wniosek należy wypełnić, własnoręcznie podpisać i złożyć za pośrednictwem poczty lub wrzucając go do specjalnej skrzynki znajdującej się zazwyczaj przed wejściem do budynku Powiatowego Urzędu Pracy. Przedsiębiorcy chcący skorzystać z formy elektronicznej powinni wypełnić formularz na stronie internetowej praca.gov.pl i opatrzyć go podpisem elektronicznym (kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym). Wniosek należy złożyć do Powiatowego Urzędu Pracy właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorstwa.

Jak wypełnić wniosek?

Formularz wniosku jest dosyć intuicyjny i jego wypełnianie nie powinno sprawić większego problemu. Pewne problemy mogą pojawić się w dalszej części, podczas uzupełniania formularza informacji o firmie. Należy pamiętać, że jeżeli przed złożeniem wniosku o mikropożyczkę przedsiębiorca złożył już wcześniej wnioski o inną formę pomocy w ramach tarczy antykryzysowej (np. zwolnienie z ZUS, świadczenie postojowe), ale w dniu składania wniosku nie otrzymał jeszcze żadnej informacji o przyznaniu pomocy lub otrzymał decyzję odmowną, wówczas odpowiadając na pytanie czy otrzymał inną pomoc publiczną rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19, powinien zaznaczyć kratkę przy wyrazie „nie”. Warto zaznaczyć, że otrzymanie wcześniej innej pomocy nie wyklucza możliwości ubiegania się o mikropożyczkę.

Umowa pożyczki

Na stronie praca.gov.pl przed rozpoczęciem wypełniania formularza znaleźć można plik zawierający treść umowy pożyczki. W przypadku składania wniosku w formie tradycyjnej umowę należy własnoręcznie podpisać i załączyć do wniosku w dwóch egzemplarzach. Nie należy jednak wypełniać ani podpisywać wzoru wniosku o umorzenie pożyczki. W przypadku zaś złożenia wniosku w formie elektronicznej, umowy nie należy podpisywać, a jedynie załączyć w formacie PDF do wniosku. Wniosek składany elektronicznie zostanie bowiem na dalszym etapie podpisany wraz z załącznikami podpisem elektronicznym.

Należy wziąć pod uwagę, że wzory formularza lub umowy mogą ulec zmianie, dlatego przy wypełnianiu i składaniu wniosku trzeba zachować szczególną staranność. Warto też pamiętać, że w razie jakichkolwiek wątpliwości można kontaktować się z osobami uprawnionymi do udzielania informacji w tej sprawie. Dane kontaktowe znajdują się m.in. na stronach internetowych Powiatowych Urzędów Pracy.