+48 609 475 819

ROZWÓD Z ORZEKANIEM O WINIE CZY BEZ ?

Rozwód z orzekaniem o winie

Brak porozumienia

Wyłączna wina małżonka, który żąda rozwodu ma szczególnie istotne znaczenie. W tym wypadku sąd nie może orzec rozwodu, gdy domaga się go wyłącznie winny małżonek, a jednocześnie niewinny nie wyraża na niego zgody. Od zasady tej występują jedynie dwa wyjątki, które poskutkują dopuszczalnością rozwodu: wyrażenie owej zgody przez małżonka niewinnego lub gdy odmowa zgody jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego (np. znęcanie się psychiczne i fizyczne nad rodziną przez małżonka wyłącznie winnego, bądź jego nałóg).

Długość postępowania

Czas postępowania w tym wypadku zazwyczaj jest znacznie dłuższy. Orzekanie o winie wiąże się nieodłącznie z koniecznością przeprowadzenia przez sąd oceny moralnej, która stanowi swoiste podsumowanie i ocenę wspólnego życia małżonków. Towarzyszą temu najczęściej uciążliwości w postaci bardzo dokładnych zeznań stron dotyczących angażowania się w wychowanie dzieci, spraw rodzinnych i pożycia małżeńskiego. Często konieczne są także zeznania znajomych czy pozostałych członków rodziny. Bardziej wnikliwe postępowanie wiąże się jednocześnie z większymi emocjami oraz stresem.

Skutki finansowe

Orzeczenie o winie jednego z małżonków radykalnie zmienia zakres obowiązku alimentacyjnego – winny będzie bowiem obciążony rozszerzonym obowiązkiem alimentacyjnym tj. jeżeli rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie materialnej sytuacji małżonka niewinnego sąd może orzec obowiązek świadczenia na jego potrzeby nawet gdy nie znajduje się on w niedostatku. Z kolei małżonkowi, któremu została przypisana całkowita wina za rozpad pożycia małżeńskiego alimenty nie przysługują w ogóle. Dodatkowo ponosi on najczęściej koszty procesu i zastępstwa profesjonalnego pełnomocnika drugiej strony.

Rozwód bez orzekania o winie

Porozumienie

Rozwód bez orzekania o winie może być orzeczony przez sąd jedynie w przypadku gdy oboje małżonkowie wyrażą na to zgodę. W sytuacji gdy któryś z małżonków wyrazi sprzeciw sąd ma obowiązek ustalić, kto jest odpowiedzialny za rozpad małżeństwa.

Szybkość postępowania

Rozwód bez orzekania o winie udzielany jest zwykle znacznie szybciej. Często na pierwszej bądź drugiej rozprawie sądowej, gdyż sąd nie prowadzi długotrwałego postępowania dowodowego zmierzającego do ustalenia winy za rozkład pożycia. Postępowanie takie umożliwia pominięcie przesłuchania świadków i szczegółowej analizy pożycia małżeńskiego oraz zgromadzonych dowodów. Sąd w tym wypadku ma możliwość oparcia się jedynie na wysłuchaniu stron i złożonych pismach.

Skutki finansowe

Rozwód bez orzekania o winie wpływa na kwestię alimentów między rozwiedzionymi. W tej sytuacji o alimenty może ubiegać się jedynie małżonek, który znalazł się w niedostatku po orzeczeniu rozwodu (nie jest w stanie zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych). Obowiązek alimentacyjny w tym przypadku wygasa jednak po upływie 5 lat od chwili uprawomocnienia się wyroku rozwodowego. Jedynie w wyjątkowych przypadkach okres ten może być przedłużony przez sąd. Ponadto przy rozwodzie bez orzekania o winie koszty postępowania są zdecydowanie niższe. Po orzeczeniu rozwodu następuje zwrot połowy opłaty od pozwu (300 zł).